മരവിച്ച മനസിന് Jojy Varghese | Maria TreesaJojy | RoyKanjirathanam | Martin Varghese | BijuKochuthel

100 Views
Published
"We Are With You "
ആതുര രംഗത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഈ ഗാനം (07-O6-2020) (Jojy Varghese & Maria Treesa Jojy - Muscat, Oman) ആണ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്...
"മരവിച്ച മനസിന് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന മാലാഖമാരെ,
നിങ്ങൾ അരികത്തു നിൽക്കുന്ന ദൂതർ..."
Lyrics:- Roy Kanjirathanam (Australia), Music:- Biju Kochuthelliyil (U K), by Chry_Martin (Martin Varghese - Ireland.)
Category
Music
Tags
Malayalam Covid 19 song
Be the first to comment